ประชาสัมพันธ์โครงการในวันเปิดโลกกิจกรรม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 2 ธันวาคม 2563