ประชุมผู้นำเพื่อสันติภาพ
National Youth Assembly 

     งานประชุมผู้นำเยาวชน ครู-อาจารย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการตลอดทั้งปีเพื่อสรุปการ ดำเนินงานและมอบรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้กับเยาวชนที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า ต่อสังคมกลายเป็นสมาชิก “ทูตเยาวชนเพื่อสันติภาพ Young Ambassadors for Peace (YAP)” 

     Youth and Teacher Leadership Conference who involved in the project throughout the year to summarize the Operating and giving awards and certificates to the youth who have done valuable works for society and become a member of "Young Ambassadors for Peace (YAP)"

  • มหกรรมรวมพลังเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู 2020 จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 611 คน)
    Filial Heart of Youth Festivel 2020, Kalasin Province. Febuary 1, 2020 (Participants 611 person)