วิสัยทัศน์
Vision

     ครอบครัวสากลของเยาวชนคนหนุ่มสาว ผู้สร้างโลกแห่งสันติภาพด้วยความรักที่แท้จริง
     A Global family of young people building a world of pesce with ture love.

พันธกิจ
Mission

     โลกสันติภาพที่ก้าวหน้า ด้วยการเสริมพลังเยาวชนและนักกศึกษา ให้กลายเป็นพลเมืองของโลก โดยอาศัยคุณลักษณ์ศึกษาและโครงการเพื่อสันติภาพที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอันยั่งยืนของสหประชาชาติ
     To advance world peace by empowering youth and students to become global citizen through character education and peace projects supporting the UN Sustainable Development Goals. 

คุณค่าแกนหลัก
Our Values

  • มีความรับผิดชอบ  Responsibility
  • มีคุณธรรม  Integrity
  • มีการบำเพ็ญประโยชน์  Service
  • มีความเห็นใจ  Empathy