ค่ายพัฒนาเยาวชน
3 Days Youth Camp

     ค่ายพัฒนาเยาวชนเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ให้เยาวชนมีความเข้าใจการค้นพบคุณค่าในตนเอง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาเป้าหมายชีวิต เยาวชนได้พัฒนาคุณลักษณะที่ดีเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตและกลายเป็นสมาชิกเครือข่าย “อาสาสมัครเพื่อสันติภาพ Peace Volunteers”

     Youth Developing Camp for specific target groups, duration of 3 days 2 nights to educate youth to have an understanding of self-value discover and lead to change in developing life’s goal. Youth will have a chance to develop good character in order to build confidence in their lives and become members of the network. "Peace Volunteers" 

 • โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 57 คน)
  Rongkham School, Kalasin Province. Febuary  14-16, 2020 (Participants 57 person)
 • วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 11-12 มกราคม 2563 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 47 คน)
  Khao Wong Technical College, Kalasin Province. January 11-12, 2020 (Participants 47 person)
 • โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน)
  Nongkungsriwittayakarn School, Kalasin Province. December 20-22, 2019 (Participants 20 person)
 • โรงเรียนกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน)
  Kuchinarai School, Kalasin Province. November 1-3, 2019 (Participants 60 person)
 • โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562  (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 52 คน)
   Huaimekwitthayakom School, Kalasin Province. October 11-13, 2019 (Participants 52 person)
 • โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุโขทัย วันที่ 8-10 ตุลาคม 2562  (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 59 คน)
  Krainaiwittayakhom Rachamangkhlaphisek School, Sukhothai Province. October 8-10, 2019 (Participants 59 person)
 • โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 55 คน)
  Chumchonsamakkeeratbamrung School, Kalasin Province. August 31 - 1 September, 2019 (Participants 55 person)
 • โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 48 คน)
  Muangkalasin School, Kalasin Province. August 23-25, 2019 (Participants 48 person)
 • โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 57 คน)
  Somdetpittayakom School, Kalasin Province. August 10-12, 2019 (Participants 57 person)
 • โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 47 คน)
  Nongmunplawittaya School, Kalasin Province. July 24-27, 2019 (Participants 47 person)
 • โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 59 คน)
   Khaopranonwitthayakom School, Kalasin Province. July 19-21, 2019 (Participants 59 person)
 • โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน)
  Nongkungsriwittayakom School, Kalasin Province. July 9-11, 2019 (Participants 60 person)
 • ค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต้นแบบสร้างตำบลเข้มแข็ง ประจำตำบลดอนแรด จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 43 คน)
  Buiding Ideal Youth for Ideal Society, Donrat Subdistrict, Surin Province. June 26-28, 2019 (Participants 43 person)
 • โรงเรียนห้วยเตยวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน)
  Huaytoeiwittaya School, Kalasin Province. June 5-7, 2019 (Participants 44 person)