คุณลักษณ์ศึกษา
Character Education

  • ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนและนักศึกษาเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 14-15 กันยายน 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 51 คน)
    The 1st YSP LEADERS Training Programs, Kalasin Province. September 14-15, 2019 (Participants 51 person)
  • การอบรมเยาวชน รักแบบไร้ความรุนแรง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอบ้านเป้า จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 51 คน)
    Non-Violence Love Project At Ban Pao Subdistrict Admin Organization Office, Buriraum Province. August 25, 2019 (Participants 51 person)
  • ค่ายสัมนาฝึกฝนผู้บรรยาย วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 21 คน)
    Character Education Workshop for YSP Leaders, February 13-15, 2019 (Participants 21 person)