ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Chumpholphonphisai School, Nongkhai.