ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Pakkhatpittayakhom School, Buengkan.