ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Thaihaad School, Samutsongkram.