ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Khaopranonwitthayakom School, Kalasin Province.