ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
โรงเรียนมหิศราธิบดี จังหวัดนครราชสีมา

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Mahitsaratibadee School, Nakhon Ratchasima.