ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Khaowongpittayakhan School, Kalasin Province.