ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok Province.