ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Chinnawong Oupratham School, Nakhon Ratchasima.