ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Kalasin University, Kalasin Province.