ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Kalasinpittayasan School, Kalasin Province.