ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Nakhon Ratchasima Engineering Commercial Technological College.