ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Muangkalasin School, Kalasin Province