ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Kalasinpittayasan School, Kalasin Province.