ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
โรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Sungnoen School, Nakhon Ratchasima.