กิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Happy Children Day Service for Peace At Bankohnokpao School, Donsak, Suratthani Province.