ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน "พี่ให้น้องครั้งที่ 2"
ณ โรงเรียนประชารัฐวิทยา ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Service Project “2nd Share for our young” Pracharat Witthaya School ,Wang Katha, Pak Chong, Nakhon Ratchasima Province