โครงการ “บริจาคเพาะรัก” ครั้งที่ 20
ณ โรงเรียนบ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

Service Project “20th Love Donate” at Bankhunya School, Ban Luang, Chom Thong, Chiang Mai Province