ค่ายครูอาสาพัฒนา ครั้งที่ 25
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

The 25th Volunteer Teacher Development Camp Project. At Banhuaytom Child Development Center , Li Distric, Lampoon Province