โครงการปลูกป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี 

Service Project “Planting mangrove forests” at The Mangrove forest resource development Station 6, Phetchaburi Province.