ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนและนักศึกษาเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 1

The 1st YSP LEADERS Training Programs.