ค่ายพัฒนาเยาวชน วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

2 Days Youth Camp. Khao Wong Technical College, Kalasin Province.