ค่ายพัฒนาเยาวชน โรงเรียนกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

3 Days Youth Camp. Kuchinarai School, Kalasin Province.