ค่ายพัฒนาเยาวชน โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

3 Days Youth Camp. Huaimekwitthayakom School, Kalasin Province.