ค่ายพัฒนาเยาวชน โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุโขทัย

3 Days Youth Camp. Krainaiwittayakhom Rachamangkhlaphisek School, Sukhothai Province.