ค่ายพัฒนาเยาวชน โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

3 Days Youth Camp. Muangkalasin School, Kalasin Province.