ค่ายพัฒนาเยาวชน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

3 Days Youth Camp. Nongkungsriwittayakom School, Kalasin Province.