ค่ายพัฒนาเยาวชน โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

3 Days Youth Camp. Khaopranonwitthayakom School, Kalasin Province.