ค่ายพัฒนาเยาวชน โรงเรียนห้วยเตยวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์

3 Days Youth Camp. Huaytoeiwittaya School, Kalasin Province.