ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุโขทัย

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" Krainaiwittayakhom Rachamangkhlaphisek School, Sukhothai Province.