ค่ายพัฒนาเยาวชน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

3 Days Youth Camp. Nongkungsriwittayakarn School, Kalasin Province.